Fallen leaves

Một cách nói mĩ miều khác cho “Show nói chuyện nhảm ruồi không hồi kết”.

The 1st leaf