On going

Một cách nói mỹ miều khác cho “Hố đang đào” hay Future plans.

Vì mình lười lắm, nói thật.

Hoa thược dược thiên tình sử

Gặp được người trong mộng….

Advertisements