On going

Một cách nói mỹ miều khác cho “Hố đang đào” hay Future plans.

Vì mình lười lắm, nói thật.