On going

HOA THƯỢC DƯỢC THIÊN TÌNH SỬ

“Khổng Tước và Phượng Hoàng Thược Dược và Mẫu Đơn   Cả hai đều diễm lệ đến vậy, người như ngươi có chắc là chọn được đúng hay không ?”

Advertisements